NORIU MOKYTIS ŠIOJE MOKYKLOJE

VISAGINO ČESLOVO SASNAUSKO MENŲ MOKYKLA KVIEČIA MOKYTIS
Muzikinio ugdymo programas:
Fortepijono
Chorinio dainavimo – dirigavimo
Dainavimo
Akordeono
Bajano 
Kanklių
Saksofono
Klarneto
Trimito
Fleitos
Smuiko
Gitaros
Mušamųjų instrumentų
Meninio ugdymo programas:
Teatro 
Šokio (liaudies, klasikinio, sportinio-pramoginio).

PRIIMAMI DOKUMENTAI (kabinetas Nr. 12): 
Nuo gegužės mėnesio iki rugpjūčio mėnesio 31 dienos. 
Darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio – 9.00 val. iki 16.00 val.

REIKALINGI DOKUMENTAI:
1. Mokyklos nustatytos formos prašymas (pildomas pas sekretorę).
2. Stojančio gimimo liudijimo ar asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 
Vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 
(Ne LR pilietis pateikia asmens dokumento bei užsieniečio teisinę padėtį (teisėtą gyvenimą Lietuvos Respublikoje) patvirtinančio dokumento kopiją). 
3. Nustatytos formos sveikatos pažymėjimas.
4. Dvi 3 x 4 cm dydžio nuotraukos.
5. Dokumentai, patvirtinantys lengvatų taikymą
Informacija: internetu https://menmok.lt
Teirautis tel. (8~386) 61 326
KVIEČIAME MOKYTIS Į VISAGINO ČESLOVO SASNAUSKO MENŲ MOKYKLĄ

Už mokinių ugdymą Mokykloje visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 dienos iki gegužės 31 dienos) mokamas mėnesinis mokestis už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 15 dienos pagal Visagino savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius ir lengvatų dydžius. Mokestis už mokslą nemokamas mokinių vasaros atostogų laikotarpiu (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.). 
Ugdymas pagal profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programas finansuojamas iš Mokinio krepšelio lėšų.
Mokiniai priimami:
1. į IA ankstyvojo muzikinio, šokio, teatro ugdymo programą – be pasiruošimo, išlaikę žinių bei gebėjimų patikrinimą mokslo metų pradžioje.
1. į I klasę – be pasiruošimo, išlaikę žinių bei gebėjimų patikrinimą mokslo metų pradžioje;
2. į II, III, IV, V, VI, VII, VIII klases – atvykę iš kitų mokyklų, atitinkamai juos įvertinus arba jiems pateikus pažymėjimą (pažymą) apie baigtas programas, grįžę iš akademinių atostogų mokiniai, pagal pasirengimo lygį (mokslo metų pradžioje, per visus mokslo metus tik tuo atveju, jei yra laisvų vietų);
3. į išplėstinio muzikinio, šokio, teatro ugdymo programą – išklausę pradinio ir pagrindinio muzikinio, šokio, teatro ugdymo programas, pageidaujantys tęsti muzikinį profesinį ugdymą (mokslo metų pradžioje);
4. į profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio klases – besimokantys pradinio, pagrindinio ar išplėstinio muzikinio ugdymo programose, turintys ypatingų gabumų muzikos srityje, Mokyklos direktoriaus sudarytos komisijos siūlymu.
Mokykloje veikia šie skyriai: fortepijono, chorinio dainavimo, dainavimo, liaudies instrumentų, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų, muzikos teorijos, papildomo instrumento, teatro. 
Mokiniai turi galimybę rinktis: 
1. Neformaliojo vaikų švietimo muzikinio, teatrinio šokio ankstyvojo ugdymo programas skirtas ugdyti ikimokyklinio 5-6 metų amžiaus vaikus, iki kol jie pradeda lankyti bendrojo ugdymo mokyklos I klasę, užtikrinant deramą vaiko socializacijos lygį, lygias ugdymo galimybes, gebėjimų plėtojimą, prigimtinių muzikinių – dainavimo, muzikavimo ir prigimtinių meninių – vaidinimo, šokio, judesio, ritmikos pajautimo įgūdžių, kultūrinių, etninių, socialinių, pažintinių poreikių muzikinių gebėjimų, klausos, ritmo pojūčio, individualios vaiko fizinės, intelektinės, socialinės, emocinės raidos, saviraiškos, kūrybiškumo atpažinimą ir lavinimą. 
Programai įgyvendinti sudaromos mokinių grupės atsižvelgiant į mokinių amžių ir pasirinktą meninę kryptį (muzikavimas, vaidyba, šokis). 
Programos trukmė 1 metai. 
Programą baigusiems mokiniams rekomenduojama tęsti ugdymą renkantis pradinio muzikinio, teatro – vaidybos, šokio ugdymo programas.
2. Formalųjį švietimą papildančias (ilgalaikes) muzikinio, teatrinio, šokio pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kurios pagal galimybes sudaro palankias sąlygas sistemiškai ugdyti ir gilinti plėtoti pagal bendrojo ugdymo programas besimokantiems vaikams ir jaunimui iki 19 metų (specialiųjų poreikių – iki 21 metų) instrumentinio, vokalinio muzikavimo, teatro, šokio bendrąsias kompetencijas, suteikia tam tikros meno krypties – muzikos, šokio ar teatro dalykinės kompetencijos pradmenis ir pagrindus; 
Formalųjį švietimą papildančių ugdymo programų turinį sudaro branduolio ir pasirenkami dalykai kuriuos pagal mokinių poreikius ir mokyklos ugdymo planą siūlo mokykla.
Programoms įgyvendinti taikomos mokymosi grupėse ir pavienio mokymosi formos. 
Programų trukmė: 
Pradinio muzikinio ugdymo – 4 metai ir Pagrindinio muzikinio ugdymo – 4 metai. 
Pradinio teatrinio ugdymo – 2 metai ir Pagrindinio teatrinio ugdymo – 4 metai. 
Pradinio šokio ugdymo – 3 metai ir Pagrindinio šokio ugdymo – 4 metai. 
Pradinis ir pagrindinis meninio, muzikinio ugdymo kursai laikomi baziniu kursu. 
Pradinio ugdymo programas baigusiems mokiniams rekomenduojama tęsti ugdymą renkantis pagrindinio ugdymo programas. 
Mokiniams, baigusiems bazinį muzikinio ar meninio ugdymo kursą išduodamas LR švietimo ir mokslo ministro nustatyto pavyzdžio pažymėjimas. 
Pagrindinio ugdymo programas baigusiems mokiniams rekomenduojama tęsti ugdymą renkantis meno srities neformaliojo ugdymo programas ar specializuoto muzikinio, meninio ugdymo programas, gali tęsti mokymąsi konservatorijose, menų gimnazijose, nacionalinėse menų mokyklose, kolegijose arba aukštosiose mokyklose.
3. Neformaliojo vaikų švietimo muzikinio, teatrinio šokio išplėstinio ugdymo programas, kurios pagal galimybes sudaro palankias sąlygas sistemiškai plėtoti pagal bendrojo ugdymo programas besimokantiems vaikams ir jaunimui iki 19 metų (specialiųjų poreikių – iki 21 metų), išklausiusiems ir baigusiems mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo programas turintiems muzikinių ir meninių gabumų, pasiekimų, planuojantiems tęsti muzikinę, meninę karjerą, toliau plėtoti įgytus muzikinius ir meninius (teatro, draminius, šokio, choreografijos) saviraiškos gebėjimus, gilinti tam tikros meno krypties – muzikos, šokio ar teatro dalykinės kompetencijos pagrindus, profesines muzikos ar meno žinias ir pageidaujantiems tęsti muzikinį ir meninį profesinį ugdymą, siekti aukštesnio lygio kompetencijos, pasiruošti studijoms aukštesnės pakopos muzikos ar meno krypčių mokymo įstaigose (pagal mokinio gebėjimus ir jo pageidavimą, jeigu yra laisvų vietų);
Programos trukmė – 1 metai. 
Išplėstinio ugdymo programas baigę mokiniai gali tęsti mokymąsi konservatorijose, menų gimnazijose, nacionalinėse menų mokyklose, kolegijose arba aukštosiose mokyklose.
4. Neformaliojo vaikų švietimo Profesinės linkmės muzikinio, meninio ugdymo programas, teikiančias galimybę ir sąlygas gabiems ir itin gabiems muzikai ir menui, besiugdantiems mokykloje pagal pradinio, pagrindinio ir išplėstinio ugdymo programas, mokiniams plėtoti ryškius muzikinius, meninius gebėjimus ir įgūdžius, tobulinti muzikinę, meninę asmeninę, socialinę ir kitas kompetencijas ir sudarantį prielaidas jų muzikinei, meninei specializacijai ir tolesniam mokymuisi pagal meno studijų srities programas: nuo 1 iki 8 metų trukmės (II–XII klasės), atsižvelgiant į mokinio pasiekimus, laimėjimus, mokykloje sudarytos komisijos atliktą atranką ir steigėjo skirtą finansavimą.
5. Neformaliojo suaugusių švietimo muzikinio, teatrinio šokio ugdymo programas, skirtas, anksčiau muzikos nesimokiusiems arba turintiems muzikinį išsilavinimą, vyresniems nei 21 metų, suaugusiesiems, kurie siekia susipažinti su pasirinktos muzikos ar meno srities raiškos savybėmis, mokosi atskleisti savo kūrybines galias ir gebėjimus, suformuoti tam tikros muzikos ar meno srities technikos valdymo įgūdžius (pagal mokinio gebėjimus ir jo pageidavimą, jeigu yra laisvų vietų). 
Programos trukmė – 1 metai.

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VISAGINO ČESLOVO SASNAUSKO MENŲ MOKYKLĄ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų