TEISINĖ INFORMACIJA

VČSMM SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS VČSMM PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS VISAGINO ČESLOVO SASNAUSKO MENŲ MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS VČSMM VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS VČSMM DARBO TVARKOS TAISYKLĖS  Vaiko gerovės komisija VČSMM MOKINIŲ SAUGUMO IR LYGIŲ GALIMYBIŲ TVARKOS APRAŠAS Aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją Gauta parama […]

FINANSINĖS ATASKAITA

2020 I ketv. biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinis 2020 I ketv. finansiniu ataskaitu rinkinis 2020 II ketv. biudzeto vykdymo ataskaitu rinkinis 2020 II ketv. finansiniu ataskaitu rinkinis 2019 m. I ketv. darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai Aiškinamasis raštas prie 2019 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės 2019 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2019 m. I ketv. Veiklos […]

PLANAVIMO DOKUMENTAI

METŲ VEIKLOS ATASKAITA VČSMM KOLEKTYVINĖ SUTARTIS UGDYMO TURINIO IR PROCESŲ STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS DOKUMENTŲ RENGIMO, TVARKYMO, APSKAITOS IR VALDYMO TVARKOS APRAŠAS UGDOMOSIOS STEBĖSENOS PROGRAMA 2018─2019/2019─2020 M. M. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VČSMM IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS METODINĖS TARYBOS STRUKTŪRA SPRENDIMAS DĖL VČSMM ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ DALYVIO MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2018-2020 FŠPU PROGRAMOS VEIKLA MOKYKLOS VEIKLOS […]

Į viršų